Privacyverklaring

Cleantech Holland respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Cleantech Holland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Cleantech Holland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als Cleantech Holland bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Cleantech Holland van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cleantech Holland draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Cleantech Holland heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen, gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Deze functie wordt vervuld door Rogier Blokdijk, en te bereiken via het e-mailadres info@cleantechholland.com

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

 Share: